Anasayfa

Wagner Boya

Wagner Silikonlu Grenli Boya

Mantolama Ürün E- Kataloğu

Mantolama Ürün Katalogu

ISI YALITIM AVANTAJI

Isı Yalıtım Mantolama

Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

We have guests online

Son Yorumlar

RSS
cephe kaplama m2 fiyatı

MANTOLAMA m2 Birim Fiyatları  Dış Cephe Kaplama Mantolama fiyatları
ZORLU KARMA 4CM kalınlığında 16dansite yoğunluğunda gri
Karbonlu  köpük  karbon takviyeli  M2 Fiyatı: 28TL
CAPETECT DALMAÇYALI4CM kalınlığında 16dansite yoğunluğunda
gri köpük gri karbon takviyeli  M2 Fiyatı: 35TL
MARSHALL4CM kalınlığında 16dansite yoğunluğunda gri
köpük gri karbon takviyeli  M2 Fiyatı: 34TL
WEBERMARKEM4CM kalınlığında 16dansite
yoğunluğunda gri köpük gri karbon takviyeli  M2 Fiyatı: 35TL

Capa­tect dal­maç­yalı yalı­tım sis­temi ile kap­la­nan duvar­lar sıcağı geçir­me­diği gibi soğuğu da geçir­me­mek­te­dir. Yani sis­tem mev­cut ortamda ki ısının den­ge­sini her zaman ayar­la­mak­ta­dır. Yüzde 50 ora­nında bir yakıt tasar­rufu ile gelen sis­tem, ona­rım mas­raf­la­rında en tutarı müş­te­ri­le­rine sunar­ken, aynı zamanda çevre dostudur.
Özel labo­ra­tuar çalış­ma­la­rıyla oluş­tu­rul­muş capa­tect dal­maç­yalı, en yük­sek per­for­man­sın sağ­lan­ması için bir­ta­kım uygu­la­ma­lar­dan geçi­ril­miş­tir. Diğer yan­dan mak­si­mum ısı yalı­tımı sağ­lan­ması için de bazı uygu­la­ma­lara tabi tutu­lan ürün, deko­ra­tif­liği de yanına ala­rak tüm müş­te­ri­le­rine hiz­met verme amaçlı en uygun koşul­larda geliştirilmiştir.
  mantolama m2 fiyatları
 İÇ CEPHE VE FUGALI MANTOLAMA FİYATLARI m2 Birim Fiyatları ZORLU GROUP
 İÇ CEPHE MANTOLAMA  M2 Fiyatı:  45TL
 FUGALI MANTOLAMA4CM kalınlığında 20dansite yoğunluğunda köpük  M2 Fiyatı:  55TL

Man­to­lama uygu­la­ma­sı­nın ilk aşa­ması ola­rak, zemine ali­min­yum baş­lan­gıç (su bas­man) pro­fili çakılır.Başlangıç profili’nin ölçüsü, ter­cih edi­len yalı­tım lev­ha­sı­nın kalın­lı­ğına ve uygu­la­na­cak sis­teme göre deği­şik­lik gös­te­rir. Pro­fil­ler duvara özel dübel­leri ile çakı­la­rak tes­pit edi­lir­ler.
Yapış­tırma Harcı : Pro­fil­ler çakıl­dık­tan sonra yalı­tım lev­ha­la­rı­nın arka yüzüne dişli mala ile veya nok­ta­sal yapış­tırma metodu ile özel yapış­tı­rıcı harç sürü­lür. Harç sürül­dük­ten hemen sonra yalı­tım lev­ha­ları duvara şaşırtma metodu ile yerleştirilir.

Isı yalıtımında kullanılan maddeler ısı kayıp ve kazancının azaltımında kulanılan ve ısı geçişine yüksek direnci bulunan özel maddelerdir. Türkiye’de yayın olarak:

Binaların duvarında, döşeme ve çatılarda; taşyünü, EPS, XPS, poliüretan ve ahşapyünü, camyünü

Evlerin penceresinde; kaplamalı yalıtım camları ve yalıtımlı doğramalar,

Borular, vanalar ve hava kanalları gibi tesisat ürünlerinde;  taşyünü, polietilen köpüğü, elastomerik kauçuk köpüğü, poliolefin köpüğü ve camyünü gibi ısı yalıtım maddeleri kullanılabilmektedir..
mantolama m2 birim fiyat listesi

Mantolama paneli için özel geliştirilmiş patentli tasarımı Kaplama Tuğla ve Terra Cotta  görünümü ile üretim aşamasında açılmış gizli dübel yerleri olması, yerine montajı yapıldıktan sonra, ayrıca bir kaplamaya  ihtiyacı olmayan  yeni bir yalıtım sistemidir. Her türlü  yapılarda güvenle kullanılmaktadır. Panellerin önceden hazırlanmış olması sayesinde mükemmel işçiliği ile görsellik ön plana çıkmaktadır. Her mevsim, hızlı işçilikle kolaylıkla uygulanmaktadır.
Avantajları, isobrick ve isocotta  Panel Yalıtım Sistemlerinin ortak özelliği ısı köprülerini tamamen  ortadan kaldırması, % 60'e varan enerji tasarrufu sağlaması, binaların cephelerinde zırh oluşturması ve binaların değerini artırarak, yıllarca bakım, onarım masrafı gerektirmeden kullanılması isobrick ve isocotta panel  sisteminin de avantajlarını oluşturmaktadır.

Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu Sağlar.
isobrick ve isocotta dekoratif görünümlü mantolama panel sistemi farklı duvar tiplerine ve iklim bölgelerine göre farklı kalınlıklarda uygulanmakta , % 60'e varan enerji tasarrufu sağlamaktadır. tüm yapının iskeletini kaplayarak, ısı köprülerini ortadan kaldırması nedeni ile üstün yalıtım performansı sağlamaktadır.
Her Mevsim Uygulanmaktadır.
isobrick ve isocotta dekoratif görünümlü mantolama panel sistemi   dört mevsim, her iklim koşulunda rahatlıkla uygulanmaktadır, önceden hazırlanan panaller sayesinde uygulama pratiktir, işçilik çok hızlı ve kolaydır, sistem  işçiliğinde standart kalite sağlamaktadır. Sistem işçilik maliyetlerini azaltır. Standart ölçülerdeki  hazırlanan panellerin ebadı 1.100 x 600 x 40 mm'dir.
Sistem Hafiftir.
Sistemi oluşturan paneller oldukça hafiftir (5-7 kg/m2)

Bakım Onarım Gerektirmez, Dış Cephelerde Zırh Oluşturur

Dış cephede, özel hazırlanmış kaplma ve üretim kalitesi ile uzun yıllar boyunca bakım ve onarım gerektirmez. Dış sıva ve boya maliyetini ortadan kaldırır, sistem kendini amorti eder.  Sistem taşıyıcı sistemi mantoladığı için betonarme yapının korunmasını sağlar, rutubetin zamanla yapı statiğini engellemesine izin vermez.

mantolama m2 paket fiyatı
Dübel­leme
Dübel­le­meye baş­la­ma­dan önce, yapış­tırma har­cı­nın tam ola­rak kuru­ması bek­len­me­li­dir. Dübel­ler yalı­tım lev­ha­sı­nın üzerine mat­kap ile uygun bir delik açıl­dık­tan sonra çakı­la­rak sabit­leş­ti­ri­lir.
Kenar ve Köşe­ler : Köşe­lerde düz­gün ve sağ­lam bir yüzey elde ede­bil­mek için ali­min­yum köşe pro­fil­leri kul­la­nı­lır. Köşe pro­fil­leri, yalı­tım lev­ha­la­rı­nın üzerine donatı kat­manı oluş­tu­rul­ma­sın­dan önce yer­leş­ti­ri­lir ve üzeri donatı sıvası ile kapa­tı­lır.

DIŞ CEPHE MANTOLAMA M2 BİRİM FİYATLARI
Daha önceki yazı­la­rı­mızda man­to­la­ma­nın bir çok bölü­münü yazmıştık.Bu bölü­mün­dede man­to­lama çeşit­le­rini ve man­to­lama sis­te­mi­nin bile­şen­le­rini yazacağız.Öcelikle man­to­la­mayı hatır­la­ya­lım man­to­lama nedir? Kaba tas­lak ola­rak söy­le­yecek olur­sak, bina­nın dış cep­he­si­nin ısı yalı­tım lev­ha­ları ile bir kabuk gibi kapa­na­rak soğuk ve sıcak dış hava akım­la­rına karşı yalıtmasıdır.Yani yazın içeri sıcak hava akı­mını sok­mu­ya­rak serin tutar. Kışın ise soğuk hava akı­mını dışa­rıda tuta­rak evi­mizi sıcak tutar.Buda ener­ji­den tasar­ruf etme­mize ola­nak sağ­lar. Bun­ları zaten yaz­mış­tık şimdikde başta bah­set­ti­ği­miz konuya dönelim.

Mantolama kalite anlayışı ve teknolojisi ile oluşturulan Mantolama Isı Yalıtım Sistemi, binalarda ısı yalıtım yönetmeliği ve TSE 825’te belirlenen değerlerin sağlanmasında hesaplı ve kesin çözümler üretmektedir. Türkiye'de ısı kaybından doğan enerji açığının fazla olması nedeniyle, binalarda ısı yalıtımının 2000 yılından sonra inşa edilen binalarda değil, tüm binalarda ısı yalıtımı kullanılsa, aynı enerji ile iki misli fazla bina ısıtılabilir, CO2 emisyonu yarı yarıya azalır, Türkiye'nin toplam enerji tüketimi %15 azaltılabilir. Bu, yaklaşık 1.7 milyar dolarlık bir tasarruf potansiyeli anlamına gelmektedir.
Mantolama bu tasarrufa katkıda bulunur. .

TS 825 standardı, binaları bir bütün olarak ele almaktadır. Standartta verilen hesaplama metodunda ısıtılan ortamın sınırları, bu ortamı dış ortamdan ve eğer varsa, ısıtılmayan ortamlardan ayıran duvar, döşeme, çatı, kapı ve pencereden oluşmaktadır.

Yeni yapılan binaların TS 825'te verilen hesaplama metoduna göre birim alan veya birim hacim basına ihtiyaç duydukları ısıtma enerjisi belirlenmektedir. .

Yoğusma veya enerji sınır değerlerinden birisini sağlayamayan tasarımlar standarda uygun olmadığından, yapı ruhsatı alamamaktadır. TS 825'te on görülen veriler ve hesaplama yöntemleri ile binaların ısı ihtiyaç kimlik bilgileri belirlenebilmektedir.

TS 825'e göre binaların hesaplanan ısınma ihtiyaç enerjisinin, standartta belirtilen ve sınırlanan değerlerin aşmaması gerekmektedir. Bu değerlerin sağlanması Mantolama Isı Yalıtım Sistemi ile mümkündür. .

Yüksek ısı yalıtım özelliğine sahip olan Mantolama Isı Yalıtım Sistemi ile %50-55’lere varan yakıt ve enerji tasarrufu sağlanır.

Man­to­lama Çeşitleri

Man­to­lama Sis­tem­leri kul­la­nı­lan ısı yalı­tımı lev­ha­sına göre çeşit­li­lik gös­te­riri. Örne­ğin köpük tipi lev­ha­lar ile yapı­lan sis­tem­ler veya elyaf tipi lev­ha­lar ile yapı­lan sis­tem­ler gibi. Bizde en yay­gın olan ısı yalı­tım lev­ha­la­rını siz­ler için lis­te­le­dik, bun­lara bakalım.

1. EPS : Gen­leş­ti­ril­miş polist­ren esaslı ısı yalı­tımı lev­hası
2. XPS : Ekst­rüz­yon sis­temi ile imal edil­miş polist­ren ısı yalı­tımı lev­hası
3. Taş yünü : Yük­sek sıcak­lıkta elde edil­miş elyaf­lar­dan olu­şan ısı yalı­tımı levhası

Mantolama binaların dış cepheleri için uygulanan bir ısı yalıtım sistemine verilen isimdir. Dış cephe yalıtımı için ülkemizde son yıllarda uygulanmaya başlanan Mantolama işlemi Avrupa ülkelerinde standartlarla tescillenmiş ve enerji tasarrufu amaçlı olarak uzun yıllardır kullanılmaktadır. Türkiye’ye bu denli geç gelmesinin nedeni ise, enerji ihraç eden bir ülke iken enerji ithal eden bir ülke konumuna gelmiş olmamız. Dünyada enerji kaynaklarının hızla tükendiğini göz önünde bulundurduğumuz takdirde ısı tasarrufu adına binalarımıza gerekli yalıtımı yapmak yararımıza olacaktır.
Binalarımızda ısınmak ve serinlemek amacıyla kullandığımız kalorifer, kombi, klima ve buna benzer cihazların kullandıkları enerji, mantolama uygulaması ile yüzde 50 oranında azalabilmektedir. Şayet binaların çatı ve temeli için de ısı yalıtımı sistemi yapılmış ise bu oran yüzde 60′lara kadar çıkabilmektedir. Bu kadar büyük bir enerji tasarrufu yalnızca kendimiz için değil ülke ekonomisi için de büyük rahatlamalar sağlayacaktır. Yapılarda en önemli ısı kaybı genellikle kiriş ve kolonlarda olmaktadır. Binaların dış cepheleri ve bina duvarlarının tamamını kaplamadıktan sonra mantolama sisteminden pek fazla bir verim alınamaz. Mantolama sisteminin en önemli özelliği hiçbir aralık kalmayacak şekilde binanın dışarıdan ısı yalıtım levhaları ile tamamen kaplanmasıdır.
Mantolama sistemi uygulanırken, kirişler, kolonlar, pencere merkezleri, duvarlar, çıkma altları dahil olmak üzere bir bütün olarak düşünülüp uygulamaya geçilmelidir.

Dis cephe mantolama sistemi Blue’safe Mavi Kale,Turkiye’nin yalitim konusundaki lider firmalarindan Mardav, XPs malzemelerinin mucidi ve dunya sektor lideri Dow Chemical ile yapi kimyasallari ve cephe kaplamalari konusundaki lider firmalardan Kalekim�??in isi yalitim sektorune hizmet etmek amaciyla yaptiklari cozum ortakligi sonucunda dogdu.

Gercek bir dis cephe mantolama sistemi yapilarda isi yalitimin yani sira binanin omrunun uzamasina yardimci olurken yapilarin estetik bir gorunum almasini sagliyor. Bu nedenle mantolama sistemleri, gunumuzde cagdas yapilarin vazgecilmez unsurlarindan birisi haline geldi.

 

www.soveizmir.net

 

Mantolama İndirim

Mantolama
Web Sayfamızdan Gelen Her Müşteriye
Mantolama %10 İndirim
İndirim Kodu : Mantolamatk

MANTOLAMA ŞOK KAMPANYA

Şok Kampanya Mantolama
DIŞ CEPHE MANTOLAMADA
BÖYLE KAMPANYA DUYULMADI
GÖRÜLMEDİ!
MALZEME + İŞÇİLİK DAHİL
32 TL + KDV 'İLE
ÜSTELİK GRİ KARBON TAKVİYELİ
3 CM 16 DANSİTE YOĞUNLUĞUNDA
İZMİR MANTOLAMA'DA
DOĞRU  KARARI VERDİ
5 YIL MALZEME + 3 YIL İŞÇİLİK
GARANTİSİ

SATIŞ & UYGULAMA TEMSİLCİMİZE

Mavi Kale Dow

Mavi Kale Mantolama

Binalarda Mantolama

Dış Cephe Mantolama Capatect

Mantolama Garanti

5 yıl mantolama işçilik garantisi

MANTOLAMA

 

izoder

neden mantolama yaptırmalı

 


capatect dalmaçyalı

enerji kimlik belgesi

mantolama kredisi

mantolama zorunluluğu

dalmaçyalı mantolama

mantolama

I Love Google

I Love Google!